Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans Programı Tanıtım

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans Programı

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 10.06.1987 tarih ve 23015 sayılı resmi gazetede yayınlanan 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş olup, bu tarihten hemen sonra Kampüs içerisinde Su Ürünleri Fakültesi binasının boş bulunan birinci katında İdari olarak yerleşmiş ve organize olmuştur.16.07.1987 tarihinde ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13209 sayılı kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü açılmış İlk olarak; Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1986–1987 öğretim yılında Eğitim Fakültesine bağlı olarak kurulmuş olup 15 öğrenci ile aynı yıl normal öğretime başlamıştır.

 

1987 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak Beden Eğitimi Öğretmenliği alanında lisans eğitimi vermek üzere kurulmuş olan okulumuz, 1991 yılında ise yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Günün değişen koşullarına uyarak 1994 yılında yüksekokula dönüştürülmüştür.

 

Antrenörlük Eğitimi bölümü, 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında özel yetenek sınavıyla seçilen, (15) 30 öğrenci ile Çukurova Üniversitesinin Balcalı Kampüsünde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Bugün Yüksekokulumuza bağlı faaliyet gösteren Antrenörlük Eğitimi Bölümünde; Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Güreş, Masa Tenisi, Tenis, Atletizm ve Aletli Cimnastik olmak üzere 9 temel branşta antrenör yetiştirilmektedir.

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü, bölüm öğrencileri yanında BESYO' nun Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümleri başta olmak üzere, Eğitim, Fen Edebiyat, Ziraat, Su Ürünleri,Mühendislik, Eczacılık Fakülteleri ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin spor derslerini de üstlenerek, üniversite içinde geniş bir eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Bölüm öğrencileri, 4 yıllık eğitim sonunda en az 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sisytemi) kredilik ders ve uygulama çalışmasına ek olarak dört dönemde bir kulüp stajını tamamladıktan sonra mezun olabilmekte ve "Antrenör" unvanını almaktadırlar. Bölümün programı öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çıkartacak ve becerilerini artırmalarına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrenciler, teorik derslerde öğrendiklerini sahada ve kulüp çalışmalarında uygulayarak değişik konularda tecrübelerini geliştirmekte ve antrenörlük stajı ile Antrenörlük uygulamalarını yakından tanıma imkanı bulmaktadırlar. 4 yıllık lisans eğitimi sonunda isteyen öğrenciler yüksek lisans ve daha sonra doktora programlarına katılarak sırası ile "Bilim Uzmanı" ve "Bilim Doktoru" unvanlarını alabilmektedir. Bölümümüz de “Spor Sağlık Bilimleri”, “Hareket ve Antrenman Bilimleri” Anabilim Dalları mevcuttur.

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans Eğitimi:

 

Çukurova Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde eğitimlerini başarı ile tamamlayan mezunlara Antrenör lisans diploması verilmektedir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans programının amacı karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretebilecek, teorik ve uygulamalı olarak spor, egzersiz, fiziksel aktivite ve performans kavramlarını özümsemiş, fiziksel, bilişsel, duyuşsal olarak her yaş grubundaki bireylerin amatör /profesyonel özelliklerine göre antrenman programına ait verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi yeteneğine sahip, analiz yöntemlerini kullanabilen antrenörler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, sportif temellere dayanan kuram ve yöntemlerine ek olarak akademik bir vizyonda kazandırılmaktadır. Böylece spor bilimleri alanında araştırmacı ve öğretim elemanı olmak isteyenlere sağlam bir temel hazırlanmaktadır.

Antrenörlük Eğitimi bölümü lisans programında öğrenim gören öğrencilere temel ve mesleki spor derslerinin dışında, matematik, bilgisayar mesleki yabancı dilleri, İstatistik vb derslerin verilmesi sağlanarak, öğrencilerin meslek kariyeri için gerekli alt yapının oluşturulması planlanmaktadır. Zorunlu alan dersleri ile öğrencilerin alan bilgisine hakim olması hedeflenmekte olup, araştırma projesi ve zorunlu olan kulüp stajı ile bu alan bilgisinin hakimiyeti güçlendirilmektedir. Ayrıca, alan dersleri dışında verilen seçmeli ve alan dışı seçmeli (ADS) dersler ile öğrencilerin hem alanında hem de alan dışı ilgi duydukları konularda ders alma imkânı sağlanmaktadır.

Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrenciler Antrenörlük Lisans eğitimleri yanı sıra üniversitemiz programlarının belirlediği kontenjan dahilinde Çift anadal yapma imkanına sahip olmakla beraber genel not ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler ise genel olarak Beden eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde yandal yapma imkanları vardır.

Antrenörlük Eğitimi lisans programında öğrencilerin başarıları, öğrencilerin yaptıkları çalışmalar (ödev, proje, sunumlar, klüp çalışmaları gibi), ara sınav ve final sınavında aldıkları notlar ile değerlendirilmektedir. Ham başarı notu, dönem içi notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplaması sonucu elde edilir. Başarı notu, “Çukurova Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi” ile açıklanan değerlendirme sistemine göre hesaplanır

(http://ceng.cu.edu.tr/Belgeler/BagilDegerlendirmeYonergesi.pdf). Lisans düzeyinde öğrencilerin mezun olabilmesi için toplam 240 AKTS ders alması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden ez az 2.00 olması gerekmektedir. 240 AKTS dersin %75’i zorunlu %25’i seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Dört yıllık Antrenörlük Eğitimi bölümü lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilere Antrenörlük Lisans diploması ile birlikte lisans derecesi verilir. Ayrıca, öğrencilere program boyunca almış oldukları derslerdeki başarı durumlarını gösteren not bildirim belgesi (transkript) diplomalarına ek olarak verilir. Çukurova Üniversitesi Ocak 2006'dan itibaren mezun olan bütün öğrencilerine İngilizce Diploma Eki'ni gerekli koşulları sağlayan öğrencilerine ücretsiz ve otomatik olarak vermektedir.